Wie zijn wij?

Het College van de hoven en rechtbanken staat in voor de algemene werking van alle hoven en rechtbanken van België. 

Het College is taalparitair samengesteld en bestaat uit tien magistraten-korpschefs die alle directiecomités van de Belgische hoven en rechtbanken vertegenwoordigen:

 • drie eerste voorzitters van de hoven van beroep;
 • één eerste voorzitter van de arbeidshoven;
 • drie voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg;
 • drie voorzitters van respectievelijk de ondernemingsrechtbanken, de arbeidsrechtbanken en de vredegerechten en de politierechtbanken samen.

De leden van het College worden verkozen voor een mandaat van vijf jaar dat ze in combinatie met hun mandaat als korpschef van hun rechtscollege uitoefenen.

Het College van de hoven en rechtbanken wordt in zijn opdrachten bijgestaan door een steundienst.

Klik hier om het organigram van het College te downloaden.

Wat doen we?

Het College van de hoven en rechtbanken ondersteunt de verschillende directiecomités:

 • door op een transparante, professionele en beargumenteerde manier te ijveren voor de nodige middelen en te waken over de optimale inzet ervan;
   
 • door de directiecomités te begeleiden naar een autonoom beheer;
   
 • door als spreekbuis voor externe spelers op te treden;
   
 • door initiatieven te nemen om de informatisering van justitie, het strategisch beheer van de human resources, de werklastmeting en -verdeling, enz. te organiseren en te vergemakkelijken.

Agenda - Vergadering College van de hoven en rechtbanken

Maandag 21 november 2022, 14u00 - 16u00

Timing

Agenda

Toelichting

Doel

14u

Autonomie

Stand van zaken en voortgang van de werkgroepen traject autonomie en feedback plenaire vergadering 18/11/2022

ter informatie

15u Strategie Feedback en ideeën omtrent de structuur van het gerechtelijk landschap ter bespreking

15u30

Opvolging

Goedkeuring ontwerp PV College 07 & 14-11-2022
Boordtabel collegebeslissingen ter info 

ter beslissing

15u40 Varia

HRM: Rol van het College, Raad en steundienst in het sociaal overleg

ter bespreking

Volgende vergadering: maandag 5 december 2022, 13u00 - 18u00

Contact

College van de hoven en rechtbanken
Themisgebouw, 9e verdieping
Waterloolaan 70 – 1000 Brussel 
tel.: +32 (0)2 557 46 50
e-mail: CCT-CHR@just.fgov.be