Politierechtbank Halle

Openingsuren


Ma: 08u30 - 12u30 / 13u30 - 16u00
Di: 08u30 - 12u30 / 13u30 - 16u00
Wo: 08u30 - 12u30 / 13u30 - 16u00
Do: 08u30 - 12u30 / 13u30 - 16u00
Vr: 08u30 - 12u30 / 13u30 - 16u00
Gesloten op zaterdag en zondag en alle wettelijke feestdagen.

Lokaal nieuws


er zijn momenteel geen nieuwsartikels

Over de rechtbank

De politierechtbank in Halle heeft elke maandag en woensdag strafzitting.

Op donderdag vindt de burgerlijke zitting plaats.

Alle contactgegevens

Localisatie

Politierechtbank Halle
Politierechtbank Halle

Politierechtbank Halle

Voorstelling

Welkom

Beste bezoeker,

Welkom op de website van de politierechtbank te Halle.

Deze website heeft als doel om de rechtzoekende wegwijs te maken over de algemene werking van de politierechtbank.

Graag willen wij er u op wijzen dat het door de griffie enkel toegelaten is om algemene inlichtingen te verstrekken, deze informatie kan U ook terugvinden op de links onder "praktisch" (https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/ik-zoek/brochures).

Het is echter verboden om juridisch en/of specifiek advies te geven door de griffie (art. 297 Ger. W.).  Daarvoor moet men zich richten tot een advocaat, een gerechtsdeurwaarder of een andere instantie. Een eerste oriënterend advies kan u gratis bekomen bij uw plaatselijke Commissie voor Juridische Bijstand.   

Zaken die tot de bevoegdheid van de politierechtbank behoren, kunnen eveneens onder een rechtsbijstandsverzekering vallen, U kan zich tot uw makelaar of rechtsbijstandsverzekeraar wenden voor meer info.

Wie zijn wij?

DE POLITIERECHTBANK IS DE "VERKEERSRECHTBANK"

Dit was ooit anders: De naam ‘politierechtbank' heeft niets te maken met politie. Oorspronkelijk was de politierechter enkel bevoegd voor tal van kleine misdrijven, de overtredingen, waarop de laagste straffen stonden, de politiestraffen, terwijl de correctionele rechtbank bevoegd was voor de misdrijven waarop correctionele straffen staan (wanbedrijven).

  1. Een overtreding is een minder ernstig strafbaar feit, namelijk strafbaar met een gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen, of een werkstraf van 20u tot 45u of een geldboete van 1 € tot 25 € (te vermeerderen met de opdeciemen).
  2. Een wanbedrijf is strafbaar met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar, een werkstraf van 45u tot 300u of een geldboete van meer dan 26 € (te vermeerderen met de opdeciemen).

Er was voor verkeerszaken een verdeling tussen de politierechtbank (overtredingen) en de correctionele rechtbank (wanbedrijven, zoals ongevallen met doden of gewonden).

In de jaren 1990 werd de politierechtbank bevoegd voor alle strafzaken in verband met verkeer, zodat sindsdien de volledige strafrechtelijke afhandeling van verkeerszaken door de politierechtbank gebeurt.

Ook voor de burgerlijke betwistingen in verkeerszaken, die voordien verspreid waren over de vredegerechten, de rechtbank van eerste aanleg en de rechtbank van koophandel, is nu de politierechtbank uitsluitend bevoegd.

Verder is de politierechter ook de rechter in beroep met betrekking tot administratieve sancties, opgelegd in uitvoering van de voetbalwet en de GAS-wet (Gemeentelijke Administratieve Sancties).

Hierna vindt U een meer gedetailleerde lijst van de bevoegdheden van de politierechtbank :

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/pol_antwerpen/…

Organisatie

Bereikbaarheid

De politierechtbank van Halle heeft een ruime parking.

Hier kan u als bezoeker gebruik van maken.

Deze parking is gratis en er hoeft geen parkeerschijf gebruikt te worden.

Zittingen

De strafzittingen in de politierechtbank te Halle vinden elke maandag en woensdag plaats, vanaf 09u30.

De burgerlijke zitting heeft plaats elke donderdag, vanaf 09u30.

Inleidingen voor de burgerlijke zitting zijn mogelijk op de 3de en 4de donderdag van de maand.

 

Zowel de strafzitting als de de burgerlijke zitting zijn voor het publiek toegankelijk.

Territoriale bevoegdheid

Via onderstaande link kan u te weten komen of uw zaak aanhangig gemaakt kan worden voor de politierechtbank te Halle.

U dient zich hiervoor te baseren op de plaats van de feiten.

Custom 1

Formulieren

Indien u graag een kopie wenst van een strafdossier of vonnis kan u met bijgevoegd formulier een kopie bekomen.

Opgelet: hier zijn kosten aan verbonden!

Document PDF Word Excel Info
Aanvraag aflevering kopie

U krijgt kennis van een administratieve beslissing waarbij u een sanctie werd opgelegd in het kader van de voetbalwet of in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boete), of in het kader van de Politie op de spoorwegen.

1. U kan tegen deze beslissing hoger beroep instellen binnen de maand na de kennisgeving van de beslissing.

2. U stelt dit hoger beroep in bij verzoekschrift dat u neerlegt op de burgerlijke griffie van de Politierechtbank.

3. Bij het neerleggen van het verzoekschrift moet u een bijdrage betalen aan het begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand van 20 euro.

4. Ook moet u een kopie van de beslissing waartegen u beroep instelt, neerleggen.

5. De procedure verloopt volgens de artikelen 1034bis tot 1034 sexies Gerechtelijk wetboek. De griffie van de politierechtbank zal U en de tegenpartij (administratie) oproepen tegen een bepaalde zitting (inleidingszitting).

6. Het verzoekschrift bevat een aantal verplichte vermeldingen: nl.: - datum, uw naam, voornaam, adresgegevens en beroep, rijksregisternummer voor natuurlijke personen of KBO-nummer voor rechtspersonen - naam en adresgegevens van op te roepen administratie (met vermelding KBO nummer) (De administratie is de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse zaken of de gemeente namens wie de sanctie werd opgelegd of de onderneming (spoorwegonderneming) van wie de bestraffende beambte een boete heeft opgelegd.) - onderwerp en korte samenvatting van de middelen (= argumenten) - de rechtbank voor wie de vordering aanhangig gemaakt wordt - uw handtekening of die van uw advocaat.

TIPS

- U moet zelf aanwezig zijn om 9u30 op de inleidingszitting, behalve wanneer een advocaat voor u optreedt. Op die inleidingszitting wordt de zaak behandeld of wordt een procedureregeling vastgesteld.

- Indien één en ander u te omslachtig lijkt, aarzel dan niet om juridisch advies in te winnen. 

- Er is ook een model van verzoekschrift hoger beroep ter beschikking.

Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift hoger beroep tegen een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS)

Hierbij vindt u een grievenformulier dat neergelegd moet worden bij het aantekenen van een hoger beroep in strafzaken.

Document PDF Word Excel Info
Grievenformulier hoger beroep

Sitemap