Voorwoord

Beste bezoeker,

Welkom op de lokale pagina’s van deze website voor de rechtbank van eerste aanleg te Leuven.

De rechtbank van eerste aanleg Leuven valt samen met de grenzen van het gerechtelijk arrondissement Leuven. Het gerechtelijk arrondissement Leuven omvat de gerechtelijke kantons Aarschot, Diest, Haacht, Landen-Zoutleeuw, Leuven 1 tot 3 en Tienen.

Dit is vrij uniek.  Sedert de wet op de hervorming van het gerechtelijk landschap (Wet van 1 december 2013) werd een nieuwe territoriale structuur van de rechtbanken van eerste aanleg ingevoerd: 27 rechtbanken werden geconcentreerd tot 12 tot op het niveau van de administratieve provincies. De voorheen bestaande rechtbanken van eerste aanleg werden ‘afdelingen’ van de geconcentreerde rechtbanken van eerste aanleg. Dit is echter niet zo voor de rechtbanken van eerste aanleg in Brabant (Leuven, Nederlandstalig Brussel, Franstalig Brussel en Nijvel). Deze rechtbanken zijn op zichzelf  blijven bestaan.  Leuven heeft aldus  geen territoriaal verspreide afdelingen.

Op deze website kunt u praktische informatie vinden over de organisatie en werking van onze rechtbank. Wanneer een zaak waarin u partij bent aanhangig is gemaakt bij de rechtbank, kunt u zelf nagaan wanneer uw zaak zal worden gepleit, en wanneer er een uitspraak zal zijn onder de rubriek ‘uw dossier’. U vindt er onder meer ook enkele nuttige formulieren, zoals een overzicht van documenten die de rechtbank nodig heeft om te onderzoeken of u aanspraak kunt maken op kosteloze juridische bijstand.

Wist u trouwens dat de rechtbank u ook kan helpen om in burgerlijke en familiezaken een minnelijke oplossing te bereiken? U kunt daartoe een eenvoudige brief sturen naar de griffie, met het verzoek om de partijen op te roepen in verzoening. 

Indien u nog meer informatie wenst over uw zaak of over de rechtbank die u niet terugvindt op de website, dan kunt u contact opnemen met de griffies waarvan de contactgegevens vermeld staan op de site. Vergeet wel niet dat de griffiers en hun medewerkers geen juridisch advies mogen verlenen. Daarvoor doet u het best een beroep op een advocaat.

Een bezoek aan de rechtbank is niet altijd een prettige belevenis. Ik hoop echter dat de informatie op deze website u mee kan helpen om de weg te vinden naar een voor iedereen toegankelijke Justitie.

 

Met vriendelijke groeten,

 

De voorzitter

Gebouw

U wenst met een groep een begeleide rondleiding in het gebouw?
Een geleid bezoek aan het gerenoveerde gerechtsgebouw is alleen maar mogelijk op afspraak.

Gelieve hiervoor contact op te nemen met het Leuvens Historisch Genootschap, dat de rondleidingen verzorgt (lhg@telenet.be).

FAQ

Indien de familierechter je zaak naar de rol heeft verzonden, bijvoorbeeld omdat een sociale studie werd bevolen of omdat een gerechtsdeskundige werd aangesteld, kan deze uitsluitend met toepassing van de artikelen 747, 750 of 19 van het Gerechtelijk Wetboek opnieuw op de zitting worden vastgesteld. 

Een zaak laten vaststellen op grond van artikel 1253ter/7 van het Gerechtelijk Wetboek (de zogenaamde blijvende saisine voor de familierechtbank) kan alleen wanneer er een eindvonnis is gewezen en er sindsdien nieuwe elementen zijn opgedoken.  Dit gebeurt bij conclusie of bij een schriftelijk verzoek dat wordt neergelegd bij of gericht is aan de griffie.  Er hoeft geen nieuw rolrecht te worden betaald.

Wanneer je recht hebt op alimentatie maar deze wordt niet betaald, kan je een deurwaarder naar de onderhoudsplichtige sturen. 

Je kan ook een aanvraag indienen bij de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO).  Wanneer je aan bepaalde voorwaarden voldoet (zie www.davo.belgium.be) zal DAVO het maandelijks en het achterstallig onderhoudsgeld bij de onderhoudsplichtige opeisen en eventueel voorschotten op het maandelijks onderhoudsgeld betalen.

Zittingen